மின்னகராதிகளும் அதன் பயன்பாடுகளும்
March 31, 2022

இருள மொழியில் தமிழ் இலக்கணக் கூறுகள்

tp[aFkhH> f.

Kidth; gl;l Ma;thsh;> jkpo;j;Jiw> Nfusg; gy;fiyf;fofk;> fhupatl;lk;> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


jpuhtpl nkhopf;FLk;gj;jpy; jpUe;jh nkhopfSs; xd;W,Us nkhop. ,k; nkhop ,Usupd kf;fspd; Ngr;R nkhopahFk;. ,k;kf;fs; Nkw;Fj; njhlHr;rp kiyg;gFjpfspy; tho;e;J tUfpd;wdH. mk;kf;fSf;nfd jdpj;j ,yf;fzk; ,y;yhj NghJ jpuhtpl nkhopf;FLk;gj;Js; xd;whdjhYk; jpuhtpl nkhopapd; %j;j nkhopahd jkpo; nkhop ,yf;fzj;ijg; nghUj;jpg; ghHg;gjhf ,e;j fl;Liu mikfpwJ.

fiyr;nrhw;fs;


,UsH> ,Usnkhop> vdhf;F, %g;ng, tz;lhup, nfont

 

ghHit E}y;fs;


mfj;jpa ypq;fk;.> r. (2000). ,e;jpa nkhopfs; (1) nka;ag;gd; jkpoha;tfk; rpjk;guk;.

mfj;jpaypq;fk;.> r. (1984). jkpo;nkhop mikg;gpay;> nka;ag;gd; jkpoha;tfk; rpjk;guk;.

mfj;jpa ypq;fk;.> r. (2005). jpuhtplnkhop ,yf;fzq;fs;> nka;ag;gd; gjpg;gfk;> nrd;id.

Nfhtpe;j rhkpgps;is.> ,uhk. (gjp). (1999). njhy;fhg;gpak; nrhy;yjpfhuk;> ruRtjp kfhy; E}yfk;> jQ;rht+H.

 

To cite this article


Vijayakumar, K. (2022). ,Us nkhopapy; jkpo; ,yf;fzf; $Wfs;. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 5(1), 31-38.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial