மின்னகராதிகளும் அதன் பயன்பாடுகளும்
March 31, 2022

Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies

Volume 5           Issue 1          January – March 2022           Pages 31-38

,Us nkhopapy; jkpo; ,yf;fzf; $Wfs;;

tp[aFkhH> f.

Kidth; gl;l Ma;thsh;> jkpo;j;Jiw> Nfusg; gy;fiyf;fofk;> fhupatl;lk;> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


jpuhtpl nkhopf;FLk;gj;jpy; jpUe;jh nkhopfSs; xd;W,Us nkhop. ,k; nkhop ,Usupd kf;fspd; Ngr;R nkhopahFk;. ,k;kf;fs; Nkw;Fj; njhlHr;rp kiyg;gFjpfspy; tho;e;J tUfpd;wdH. mk;kf;fSf;nfd jdpj;j ,yf;fzk; ,y;yhj NghJ jpuhtpl nkhopf;FLk;gj;Js; xd;whdjhYk; jpuhtpl nkhopapd; %j;j nkhopahd jkpo; nkhop ,yf;fzj;ijg; nghUj;jpg; ghHg;gjhf ,e;j fl;Liu mikfpwJ.

fiyr;nrhw;fs;: ,UsH> ,Usnkhop> vdhf;F> %g;ng> tz;lhup> nfont


Kd;Diu

,UsH goq;Fb kf;fshy; Ngrg;gLk; nkhop ,UsnkhopahFk;. ,k; nkhop njd; jpuhtpl nkhopf; FLk;gj;ijr; rhHe;jjhFk;. ,UsH nkhopiag; gw;wp Ma;T nra;j fkpy; Rtygpy; ,UsHfs; jkpo;> kiyahsk; fye;j nrhw;fisg; gad;gLj;jp NgRfpwhHfs; vd;ghH. ,UsH nkhopapy; xypapay; nrhy;ypay; $Wfisr; Rl;bf;fhl;b ,k; nkhop jdp nkhopahf Fwpg;gpLfpwhH ek;kho;thH.

,UsH nkhopf;F jdpj;j tuptbtk; ,y;iy Mjyhy; mtHfspd; nkhopf;$Wfis jkpo; kiyahs tuptbtj;jpy; vOjptUfpd;wdH. rkfhyj;jpy; ,g;goq;Fb kf;fs; fy;tpapy; ehl;lk; fhl;b tUfpwhHfs;. fy;tp fw;gjpYk; fUj;Jg;gupkhw;wj;jpd; NghJ fUj;Jf;fis Gupe;J nfhs;tjpYk; fUj;Jf;fis ntspg;gLj;JtjpYk; ngUk; rpf;fy; Vw;gLfpwJ. fhuzk; jha;nkhopapy; nra;jpg;gupkhw;wk; nra;ag;glhikNa. jha; nkhopapd; Kf;fpaj;ij ed;FzHe;j ,g;goq;FbapdH jw;NghJ ,Us nkhop tuptbtk; cUthf;fptUfpd;wdH.

,t;tpUsHfSf;F tuptbtk; ,y;iy jhd; ,Ug;gpDk; ,yf;fpaj;jpd; mbg;gil $Wfshd tha;nkhop kuG cz;L. tuptbtk; kw;Wk; ,yf;fzf;$Wfs; fhzg;gbd; ,Usupd kf;fSk; jq;fs; nkhopapy; ,yf;fpaq;fs; gilf;f Kd;tuf;$Lk; vd;gjpy; Iakpy;iy. ,UsH goq;Fbfsplk; ngWk; ,yf;fpaf;$Wfs; kiwe;J fplg;gij czHe;j vOj;jhsH yl;Rkzd; jkpo; tuptbtj;jpy; ,Ush nkhopapy; rg;ng nfhfhY vd;w ehtYk;> xbad; vDk; ftpijj;njhFg;Gk; gilj;Js;shH.

,UsHfs; thOk;  CHfspy; jkpoHfs;> kiyahspfs; FbNaw;wk; ngw;w NghJ ,UsHfspd; nkhopapy; ngUk; fyg;G Vw;glyhapw;W. rkfhy ,Usupd ,isQHfSf;F jq;fspd; jha; nkhop Kw;wpYk; me;epakhfpAs;sJ. Ntw;W ,dkf;fspd; Kd;dpy; jha;nkhopapy; NgRtjpy;  jaf;fk; fhl;b tUtJ fz;$lhFk;. ,e;j epiy ePbf;Fk; gl;rj;jpy; nkhop mopTld; ,dKk; mopAk; vd;gJ epjHrd cz;ikahFk;.

,UsH nkhopf;Fj; jdp ,yf;fzk; tFf;fg;glhj epiyapy; ,Ush nkhopia jkpo; ,yf;fzj;jpypUe;J mwpKfk; nra;ag;gLfpwJ.

%tplk;

jd;ik> Kd;dpiy> glHif vDk; %tplq;fspy; xUik gd;ikapy; ,UsHfs; toq;fptUk; nrhw;fs;

jd;ik

,Usnkhopjkpo; nkhop
xUik

 

e;ehD

vd;nd

e;ehe;eh

Vq;fpl;nl

vdhf;F

ehd;

vd;id

ehdh

vd;dplk;

vdf;F

gd;ike;ehK

ek;nk

ekj;J

ekhf;F

vk;J

vj;J

ehk;

ek;ik

ekJ

ekf;F

vkJ

vq;fs;

Kd;dpiy

,Usnkhopjkpo; nkhop
xUik

 

xUik

eP

epd;nd

ePD

xq;fpl;nl

xd;dhny

eP

cd;id

eP

cd;dplk;

cd;dhy;

gd;ikePtPU

epj;J

ePq;fs;

cq;fs;

glHif

,Usnkhopjkpo; nkhop
xUik

 

mnt

mth

mJf

mtd;

mts;

mit

gd;ikmntf

mntf

mtHfs;

mitfs;

Ik;ghy;

ghy; mbg;gilapy; Mz;ghy;> ngz;ghy;> gyHghy;> xd;wd; ghy;> gytpd; ghy; vd ghFgLj;jyhk;

ghy;,Usnkhopjkpo; nkhop
Mz; ghy;

 

mnt

,nt

—–

mtd;

,td;

ctd

ngz; ghy;

 

mth

,th

—–

mts;

,ts;

cts;

gyH ghymthU

,thU

—–

mtH

,tH

ctH

xd;wd; ghy;

 

mt/mJ

,t/,J

mJ

,J

gytpd; ghy;mntf

,ntf

mitfs;

,itfs;

tpdhr; nrhw;fs;

,Usnkhopjkpo; nkhop
MU

vdhJ

vdhf;F

vg;ng

Vq;F

vdhf;F

vr;rh

vj;jpdp

vdhdJ

ahH

vd;d

Vd;

vg;nghOJ

vq;F

vjw;F

vg;gb

vt;tsT

vij

v.fh

  1. MU tUfh (ahH tUfpwhH)
  2. vdhJ nra;nj (vd;d nra;jha;)
  3. vdhf;F te;nj (Vd; te;jha;)
  4. vg;ng fz;nl (vg;nghOJ ghHj;jha;)
  5. Vq;F Nghnd (vq;F nrd;wha;)
  6. eh vdhf;F tUfh (ehd; vjw;F tu Ntz;Lk;)
  7. vj;jpdp gzh (vj;jid &gha;)
  8. vdhdJ tq;fpnd (vijnay;yhk; thq;fpdha;)

ngaHr;nrhy;

ngaHr; nrhy; caHjpizg; ngaH> m/wpizg;ngaH vd ,Utifg;gLk;. mg;ngaHr; nrhy;ypd; tpFjpfs; tpsf;fg;gLfpwJ.

caHjpizg; ngaHr; nrhy;

kdpjHfisf; Fwpj;JtUk; nrhw;fs; caH jpizg; ngaHfshFk;. ,t;TaHjpizg; ngaHfs; Mz;ghy; caHjpizg;ngaH> ngz;ghy; caHjpizg;ngaH vd ,U tifahFk;.

caHjpiz Mz;ghy; xUik ngaH

,Uns      –     ,Us ,d Mz;

%g;ng      –     CH jiytd;

Fg;ng      –     egupd; ngaH

knf       –     kfd;

xUj;nj     –     xUtd;

tz;lhup     –     epHthfp

Fs;ns     –     Fs;skhdtd;

nfont     –     tajhdtH

,UsHfspd; nkhopapy; Mz;ghy; <Wfshf vfu> ,fuk; fhzg;gLfpwJ. jkpopy; Mz;ghy; <whd |d;| kaq;FfpwJ. %g;gd; vd;gjpYs;s d; Kw;wpYk; nfl;L gfuj;jpYs;s mfuj;jpw;F gjpyhf vfuk; te;Js;sJ. Mz;ghy; <W vfukhf Vida nrhw;fspYk; nghUe;jp epw;fpd;wJ. ,q;F jkpopy; toq;fptUk; fs; tpFjp gad;gLj;Jtjpy;iy.

caHjpiz ngz;ghy; xUik

%g;gj;jp     –     CH epHthfpapd; kidtp

tPzp       –      ,isQp

ky;yp       –     ngz;zpd; ngaH

ngz;L      –     kidtp

nghz;wp     –     ngz;fs;

ngz;ghy; xUik <Wfshf jkpopy; toq;Ftijg; Nghd;W ,fuk; <whf mikfpwJ.

caHjpiz gd;ik

MZf      –     Mz;fs;

tPzUf     –     ,isQHfs;

nghz;wpfh   –     ngz;fs;

rpyhU      –     rpy egHfs;

ngy;athU   –     %j;NjhH

fTz;lhU   –     fTz;lHfs;

FWk;ghU    –     FWk;gHfs;

jkpopy; gd;ik tpFjpfshf ufu nka;Ak;> fs; tpFjpiaAk; Fwpg;gplg;gLk;. ,Us nkhopapy; jkpo; nkhopapYs;s caHjpiz gd;ik <Wfs; gad;gLj;Jtjpy;iy. fs; vd;gjpYs;s ,Wjp sfu nka; gad;gLj;Jtij Kw;wpYk; jtpHj;J ffuj;Jld; epWj;jpf; nfhs;fpd;wdH. ufu nka; tof;fpy; ,Ug;gpDk; ufuj;jpd; kPJ cfuk; Vwpa xypg;G Kiw cs;sd. Mf caH jpiz gd;ik tpFjpfs; ffuk; kw;Wk; U MFk;.

m/wpiz xUik

jkpopy; toq;fptUk; m/wpiz xUikf;F tpdhr;Rl;Lr; nrhw;fs; gad;gLj;Jtijg; Nghd;W ,Us nkhopapYk; mt;thNu tpdhTk; Rl;Lk; m/wpiz xUikf;F gad;gLj;JfpwhHfs;.

mJ        –     mJ

,J        –     ,J

,LFwpg; ngaHfs;> fhuzg;ngaHfs;> kuGg;ngaHfSk; jkpo; kuGg;gb gad;gLj;JfpwhHfs; ngaHfspy; khw;wk; cz;L.

Mnd      –      ahid

nfnu      –      MW

fy;Y      –      fy;

fg;ng      –      jtis(,LFwpg;ngaHfs;)

uy;Y       –      cuy;

yf;nf      –      cyf;if (fhuzg; ngaH)

m/wpiz gd;ikg; ngaHfs;

gytpd; ghy; Rl;Lg;ngaHfis m/wpizg; gd;ikg;ngauhf ,UsHfs; NgRfpd;wdH.

mnt       –     mit

,nt       –     ,it

NkYk; m/wpiz xUikg; ngaHfs; Kd; ffuk; NrHj;J m/wpiz gd;ikg; ngaHfshf toq;fp tUfpwhHfs;.

Mndf     –     ahidfs;

kuq;f      –     kuq;fs;

MLf      –     MLfs;

$nuf      –     tpLfs;

caH jpizf;Fk; m/wpizf;Fk; gyHghy; tpFjpfs; xd;whf gad; gLj;JfpwhHfs;

Rl;Lg;ngaHfs;

ngaH $whky; Rl;bf;$w Rl;Lg;ngaHfs; gad; gLj;Jfpd;wdH. Rl;Lg;ngaHfs; %tifahFk; mz;ikr;Rl;L> Nra;ikr;Rl;L> ,ilr;Rl;L> jkpopy; gad;gLj;Jk; m> ,> c vDk; Rl;Lfspy; mz;ikAk; Nra;ikAk; m>, kl;LNk ,UsHfs; gad;gLj;JfpwhHfs;.

mJ        –     mJ

,J        –     ,J

mnt       –     mit

,nt       –     ,it

vz;Zg;ngaH

nghUl;fis msj;jypw;Fk; vj;jid vd;W Fwpg;gpLtjw;Fk; vz;fs; Njitg;gLfpwJ. mitfs;

fhY       –   ehd;fpy;xUgq;F

mnu       –   miu

ts;s      –   ts;sk;

xe;J       –   xd;W

nuz;L      –   ,uz;L

%D       –   %d;W

ehY       –   ehd;F

mQ;R      –   Ie;J

MW       –   MW

VO        –   VO

vl;L       –   vl;L

xk;ghJ     –   xd;gJ

gj;J       –   gj;J

jpirg;ngaHfs;

jpirfisr; Rl;b epw;Fk; ngaHfis jpirg;ngaHfs; vdyhk;.

,Usnkhopapy; jpirg;ngaHfs;

fohf;F     –     fpof;F

Nkf;F      –     Nkw;F

njf;F      –     njw;F

tlhf;F     –     tlf;F

Ntw;Wikfs;

vOthapd; nghUs; Gyg;ghl;Lf;F Kf;fpaf; fhuzp Ntw;Wik cUGfshFk;. jkpopy; vl;L Ntw;Wikfs; cs;sd. Kjy; kw;Wk; vl;lhk; Ntw;Wikf;F cUGfs; ,y;iy.

,uz;lhk; Ntw;Wik

jkpopy; ,uz;lhk; Ntw;Wik cUG ~I| MFk;. Mf;fy;> mopj;jy;> miljy;> ePj;jy;> xj;jy;> cilik vd;w MW nghUspy; tUtjhf ed;D}yhH Rl;LfpwhH. ,Us nkhopapy; ,uz;lhk; Ntw;Wikahf vfuk; cs;sJ.

vd;nd nyj;jpah

rf;fuf;fhapnd gwpf;fhny

%d;whk; Ntw;Wik

ed;D}yhH fUj;Jg;gb Md;> My;> xL> XL Mfpa ehd;Fk; %d;whk;Ntw;Wik cUGfshFk;. ,it fUtp> fUj;jh> cldpfo;r;rp Mfpa nghUs;fspy; tUk;. ,Us nkhopapy; jkpo; nkhopia Nghd;Nw %d;whk; Ntw;Wik cUGfs; cs;sd.

mtdhny KbF   –     Mny

mntndhnl $Nu  –     xnl 

mntNdhnl tUt  –     XL

ehd;fhk; Ntw;Wik

ehd;fhk; Ntw;Wik cUG ~F| MFk;. ,t;Ntw;Wik nfhil> gif> el;G> jFjp nghUl;fspy; tUk;. ,Us nkhopapy; mt;thNw ehd;fhk; Ntw;Wik fhzg;gLfpwJ.

nfhfhYf;F ngnu

rhTf;F Nghfpdh

Ie;jhk; Ntw;Wik

Ie;jhk; Ntw;Wik cUG ,d;> ,y; MFk;. ,t;Ntw;Wik ePq;fy;> xg;G> vy;iy> VJ vDk; ehd;F nghUs;fspy; tUk;. ,UsHfspd; Ie;jhk; Ntw;Wik cUG |,K| MFk;

nfnuypK kpDfh rj;J nflhf;F –     ,K

ml;lg;ghbapypK ,Uns thOfh  –     ,K

fhLypK uhr Mnd            –     ,K

Mwhk; Ntw;Wik> Vohk; Ntw;Wik

Mwhk; Ntw;Wik cUG mJ. Vohk; Ntw;Wik cUG fz; MFk; ,Usnkhopapy; Mwhk; Ntw;Wik vohk; Ntw;Wikfs; vd;W  cUG ,y;iy. Ie;jhk; Ntw;Wik cUGfis  gad;gLj;JfpwhHfs;

nkUfdpK NtY

kuj;jpK gohk; Uf;F

tpidr; nrhy;> fhyk;

tpidr; nrhw;fs; fhyk; fhl;b epw;Fk; mit ,we;jfhyk;> epfo;fhyk;> vjpHfhyk; vdg; gpupf;fg;gLk;. ,Us nkhopapy; %d;Wfhyq;fSk; tpidr;nrhy;Yld; tUk; tpjk;

,we;jfhyk;

ele;nj        –     ele;jhd;

ele;jh        –     ele;jhs;

ele;jhU       –     ele;jhHfs;

ele;jhJ       –     ele;jJ

ele;jhJf      –     ele;jd

,we;jfhyj;ij fhl;Lk; ,il epiyr; nrhw;fshf e;j;> d;> j;>  gad;gLj;JfpwhHfs; ,UsHfs;. ,we;j fhy tpidr;nrhw;fs; fhyk;> ghy;> vz; fhl;LfpwJ.

epfo;fhyk;

mnt tUf;f    –  mtd; tUfpwhd;

mth  tUf;f   –  mts; tUfpwhs;

mthUf tUfh  –  mtHfs; tUfpwhHfs;

Mnd tUFJ   – ahid tUfpwJ

MLfh XLFJ   –  MLfs; XLfpwJ

,Us nkhop epfo;fhy ,il epiyr; nrhw;fshf f;f> F gad;gLj;JfpwhHfs;. epfo;fhy tpidr; nrhw;fspy; xUik gd;ikfs; fz;lwpa KbAk; Mdhy; ghy; NtWghLfs; fhzg;gLtjpy;iy.

vjpHfhyk;

ehD tUnt        –     ehd; tUNtd;

%g;ng  ngzhq;Ft  –     %g;gd; Nfhgk; nfhs;thH

ky;yp ghLth       –      ky;yp ghLths;

vy;yhUK tUthU   –     vy;yhUk; tUthHfs;

Nk tUK          –     kio tUk;

,UsHfs; vjpHfhyj;ij fhl;Lk; ,il epiyr; nrhw;fshf nt> t> th> K nrhw;fis gad;gLj;JfpwhHfs;. ,jpy; fhyk;> ghy; xUik gd;ikfs; ntspg;gLfpwJ.

tpidr;nrhw;fspd; NtHr; nrhw;fs; jkpo; nkhopapy; toq;fptUtij mbg;gilahf nfhz;Ls;sJ. NtHr;nrhw;fspy; gpd;ndhl;Lfs; kl;LNk khw;wk; ngWfpwJ.

,Us nkhopr; nrhw;fs;

,uz;L nkhopapYk; xNuNghy gad;gLj;Jk; nrhw;fs; fhzg;gLfpwJ. mit> rpWkhw;wq;fs; Vw;gl;Lk; kUtpAk;> Kw;wpYk; jpupe;j epiyapYk; nrhw;fs; fhzg;gLfpwJ. ,UsHfSf;nfd jdpj;j nrhw;fSk; cs;sd.

ga;ap          –     fpzW

$nu           –     tPL

nfnu          –     MW

fg;ng          –     jtis

gf;fp           –     ntsthy;

kj;J           –     cjL

lhF            –     fPiu

gl;lku          –     %q;fpy;

Nkw;fz;l nrhw;fisg; Nghd;W Vuhskhd ,Us nkhopf;Nf cupa nrhw;fs; fhzf;fpilf;fpd;wd.

nuhq;F          –     cwf;fk;

xlha;j;J        –     cilj;J

nyJ           –     vOJ

xlhk;G          –     clk;G

nuz;Nz        –     muzh

Uf;nf          –     ,Uf;fpNwd;

Yj;jh          –     ,Oj;jhd;

Ul;L           –     ,Ul;L

Ul;L           –     cUl;L

uhq;fp          –     ,wq;fp

yhW           –     myWjy;

yhg;gf; nfhl;il  –     ,Og;igf; nfhl;il

nye;J          –     cile;J

jkpo; capnuOj;Jf;fspy; njhlq;Fk; capH Kjy; nrhy;iy tpyf;fptpl;L kPjk; cs;s nrhw;fisj; jpupj;J toq;Ffpd;wdH. jkpopy; cfuj;jpy; njhlq;Fk; nrhw;fis ,UsH xfukhfTk; gad;gLj;Jfpd;wdH.

,Us nrhy; – jkpo;r; nrhy;

,Us nkhopapy; toq;fptUk; nrhw;fSk; mjw;F ,izahd jkpo; nkhopr; nrhw;fSk;

,Us nrhy;       –    jkpo;r; nrhy;

ntyhf;fp         –    tpyf;Fjy/ ePf;Fjy;

ngzhq;fp         –    Nfhgk;

nkny           –    kiy

epj;J            –    cq;fs;

vj;J            –    vq;fs;

ntnj           –    tpij

fy;Y            –    fy;

ghr             –    md;G

Ntny           –    ntiy

ngrhJ          –     Kd;NdhHfis topgLk; ghid

ghY             –    ghy;

nuf;nf          –     rpwF

ge;jp            –     gd;wp

Nrhny          –     Nrhiy

jny           –     jiy

NjD           –     Njd;

Ff;F           –    cl;fhH

nghohg;G        –     gpiog;G

frhq;F         –     fpoq;F

Xj;J           –     Xzhd;

gjp             –     CH

gk;K           –     gok;

nghz;L         –     ngz;

Nfhfpyh         –     Fapy;

nkhf;nf         –     nkhl;il

Mnd           –     ahid

Fa;ap           –     Fop

Ff;if          –     Fg;ig

gpUf;fp          –     gwit

efy;            –     epoy;

g+jp             –     GOjp

Fk;gh           –     Flk;

,e;jf;F         –     ,d;W

nfhl;Nlf;fha ;    –     Mtzf;F

nfhytz;L      –      fl;nlWk;G

rg;guh          –      ghil

RUl;l         –       ghk;G

Mz; [hj;jp     –      kzkfd; tPl;lhH

ngz; [hj;jp     –      kzkfs; tPl;lhH

rf;fuf;fha;      –      g+rzpf;fha;

nfhfhy;        –      Foy;

nfhshg;G       –      tpsf;F

jhf;F          –      ehf;F

kyf;fha;        –     kpsfha;

f;Ff           –     fhshd;

fnlAop         –     fuz;b

rf;nff;fha;      –     gyh gok;

NtUg;Gs;s      –     fHgpzpg; ngz;

ntap           –     top

nfhap          –     Nfhop

tPRfy;          –    jpUit

,Us nkhopr; nrhw;fs; Kw;wpYk; jkpo; nkhopr; nrhw;fSf;F ,izahdjhf cs;sjhy; mtHfs; NgRtJ jkpo; nrhw;fshf Njhd;Wk;. Mdhy; jkpo; nrhw;fspd; kUtpa tbtkhf nfhs;jy; jFk;. jkpopYs;s ofur; nrhw;fis afukhf gad; gLj;JfpwhHfs;. ngUk; ghd;ikahd jkpo; nrhw;fspd; Kjy; vOj;ij khw;wpAk; Kjy; vOj;ij ePf;fptpl;L Vidaitiag; gad;gLj;Jfpd;wdH. ,jw;F fhuzk; nrhw;fspd; cr;rupg;G tpsq;fhikahy; Nfl;l nrhw;fis mt;thNw gad;gLj;jp tof;fg;gLj;jpapUf;f Ntz;Lk;. ml;lghb ,UsHfs; jq;fspd; jha; nkhopiaf; fUj;jpy; nfhz;L Nkd;ik ngw gy nray;ghLfspYk; MHtk; fhl;b tUfpd;wdH.

thf;fpak;

thf;fpa mikg;gpy; jkpo; thf;fpa ,yf;fz mikg;ig xj;jpUf;fpwJ. vOtha; nrag;gLnghUs; gadpiy vDk; mikg;G Kiwapy; ,Us nkhop fhzg;gLfpwJ. khw;wp $wpdhYk; nghUs; khw;wk; Vw;gLtjpy;iy

mnt mj;jpg;ghK gwpj;jh

(mtd; mj;jpg;gok; gwpj;jhd;)

mnt – vOtha;> mj;jpg;ghK – nrag;gLnghUs;> gwpj;jhd; – gadpiy. vd;wKiwapy; thf;fpaq;fs; mikfpd;wd.

KbTiu

,Us nkhopapy; jkpo; nkhop ,yf;fzj;ijg; xg;gpl;Lg;ghHf;Fk;NghJ ngUk;ghd;ikahd $Wfs; xj;jjhff; fhzg;gLfpd;wd. ,Usnkhopapy; Ntw;Wikfs;> tpidaikg;G> ghy;fhl;Lk; tpFjpfs; njhlH mikg;G Nghd;wit> jkpo; nkhop ,yf;fzj;Jld; xj;jpUf;fpd;wd. Nkyha;TfSf;F cl;gLj;jp ,k;nkhopf;$Wfspd; jd;ikfis xj;J Nehf;Ftjpd; mtrpaj;ij ,f;fl;Liu vLj;Jiuf;fpwJ.

 

ghHit E}y;fs;


mfj;jpa ypq;fk;.> r. (2000). ,e;jpa nkhopfs; (1) nka;ag;gd; jkpoha;tfk; rpjk;guk;.

mfj;jpaypq;fk;.> r. (1984). jkpo;nkhop mikg;gpay;> nka;ag;gd; jkpoha;tfk; rpjk;guk;.

mfj;jpa ypq;fk;.> r.> (2005). jpuhtplnkhop ,yf;fzq;fs;> nka;ag;gd; gjpg;gfk;> nrd;id.

Nfhtpe;j rhkpgps;is.> ,uhk. (gjp). (1999). njhy;fhg;gpak; nrhy;yjpfhuk;> ruRtjp kfhy; E}yfk;> jQ;rht+H.

 

To cite this article


Vijayakumar, K. (2022). ,Us nkhopapy; jkpo; ,yf;fzf; $Wfs;. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 5(1), 31-38.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial