சங்கத்தமிழரின் உணவும் விருந்தோம்பல் பண்பாடும்
June 30, 2021

தாயுமானவர் – குணங்குடியார் பாடல்கள் – ஒப்பீட்டுப் பார்வை

`]Pdh> v];.

,izg;NguhrpupaH> jkpo;j;Jiw> gy;fiyf;foff; fy;Y}up> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


jhAkhdtu; ghly; jpul;bYs;s guhguf; fz;zpg; ghly;fSk; Fzq;Fbahu; ghly; jpul;bYs;s epuhkaf; fz;zpg; ghly;fSk; ghLnghUs; Nehf;fpy; xg;gha;T nra;ag;gLfpd;wd. jhAkhdtu; Ntjhe;j rpj;jhe;j kuGfis ,izj;Jg; ghbatu;. Fzq;Fbahu; ,Ryhkpa R+/gpf; Nfhl;ghLld; jkpo;r; rpj;ju; kuigAk; ,izj;Jg;ghbAs;shu; vdyhk;. ,g;ghly;fs; midj;Jk; fz;zp tifg; ghly;fspy; mike;Js;sit. epuhkaf;fz;zpapy; mike;j guk;nghUSk; ,iwad;gDk; ,iwtDk; jhAk;> ,iwad;gdpy; epiy> ,iwad;gdpd; gf;Ftk;> kdj;jpd; ,ay;G> epiyaw;w tho;f;if> ,iwaUs;> ,iwtid milAk; top> Ik;nghwpfspd; ,ope;j epiy> E}ywptpd; gadw;w epiy Mfpa fUj;Jf;fisf; nfhz;l ghly;fspy; jhAkhdtupd; nrhy;> fUj;J> njhlu; mfpatw;wpd; jhf;fk; mjpfkhf cs;sd. ,tw;iw ,f;fl;Liu Muha;fpwJ.

fiyr;nrhw;fs;


jhAkhdtu; ghly;> guhguf; fz;zpg; ghly;fs;> Fzq;Fbahu; ghly>; jpul;bYs;s epuhkaf; fz;zpg; ghly;fs;> xg;gha;T.

 

ghHit E}y;fs;


  1. jhAkhd Rthkpfs;. guhguf; fz;zp (%yKk; ciuAk;)> rFe;jiy epiyak;> gtsf;fhuj; njU> kz;zb. nrd;id> 2007.
  2. tbNtY KjypahH.> kh. Fzq;Fb k];jhd; rhfpG ghly;fs; (ciuAld;)> 9> ghujpefH Kjy; njU> jp.efH> nrd;id> 2009.
  3. Rg;gpukzpad;.r.> Nt. ,yf;fpa tifAk; tbTk;> cyfj;jkpohuhl;rp epWtdk;> nrd;id> 1984.
  4. gps;is> fh.> R. jkpoH rkak;> rhujh gjpg;gfk;> nrd;id> 2002.

 

To cite this article


Haseena, S. (2021). jhAkhdtH – Fzq;FbahH ghly;fs; – xg;gPl;Lg; ghHit.  Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 4(2), 31-35.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial