சங்கத்தமிழரின் உணவும் விருந்தோம்பல் பண்பாடும்
June 30, 2021

Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies

Volume 4           Issue 2          April – June 2021           Pages 31-35

jhAkhdtH – Fzq;FbahH ghly;fs; – xg;gPl;Lg; ghHit

`]Pdh> v];.

,izg;NguhrpupaH> jkpo;j;Jiw> gy;fiyf;foff; fy;Y}up> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


jhAkhdtu; ghly; jpul;bYs;s guhguf; fz;zpg; ghly;fSk; Fzq;Fbahu; ghly; jpul;bYs;s epuhkaf; fz;zpg; ghly;fSk; ghLnghUs; Nehf;fpy; xg;gha;T nra;ag;gLfpd;wd. jhAkhdtu; Ntjhe;j rpj;jhe;j kuGfis ,izj;Jg; ghbatu;. Fzq;Fbahu; ,Ryhkpa R+/gpf; Nfhl;ghLld; jkpo;r; rpj;ju; kuigAk; ,izj;Jg;ghbAs;shu; vdyhk;. ,g;ghly;fs; midj;Jk; fz;zp tifg; ghly;fspy; mike;Js;sit. epuhkaf;fz;zpapy; mike;j guk;nghUSk; ,iwad;gDk; ,iwtDk; jhAk;> ,iwad;gdpy; epiy> ,iwad;gdpd; gf;Ftk;> kdj;jpd; ,ay;G> epiyaw;w tho;f;if> ,iwaUs;> ,iwtid milAk; top> Ik;nghwpfspd; ,ope;j epiy> E}ywptpd; gadw;w epiy Mfpa fUj;Jf;fisf; nfhz;l ghly;fspy; jhAkhdtupd; nrhy;> fUj;J> njhlu; mfpatw;wpd; jhf;fk; mjpfkhf cs;sd. ,tw;iw ,f;fl;Liu Muha;fpwJ.

fiyr;nrhw;fs;: jhAkhdtu; ghly;> guhguf; fz;zpg; ghly;fs;> Fzq;Fbahu; ghly>; jpul;bYs;s epuhkaf; fz;zpg; ghly;fs;> xg;gha;T.


Kd;Diu

jhAkhdtH Ntjhe;j rpj;jhe;j kuGfis ,izj;Jg;ghbatH. Fzq;FbahH ,Ryhkpa #/gpf; Nfhl;ghLld; jkpo;r; rpj;jH kuigAk; ,izj;Jg;ghbAs;shH vdyhk;. ,g;ghly;fs; midj;Jk; fz;zp tifg; ghly;fspy; mike;Js;sit. ,q;F jhAkhdtH ghly; jpul;bYs;s guhguf; fz;zpg; ghly;fSk; Fzq;FbahH ghly; jpul;bYs;s epuhkaf; fz;zpg; ghly;fSk; ghLnghUs; Nehf;fpy; xg;gha;T nra;ag;gLfpd;wd.

Nehf;fk;

#/gp Qhdpfs; [hjp kjq;fSf;F mg;ghw;gl;L #/gp Nfhl;ghl;Lld; jkpo; rpj;jH kuig ,izj;Jg;ghb cs;sdH. jhAkhdtH Ntjhe;j rpj;jhe;j kuGfis ,izj;Jg;ghbatH. Fzq;FbahH ,Ryhkpa #/gpf; Nfhl;ghLld; jkpo;r; rpj;jH kuigAk; ,izj;Jg;ghbAs;shH ,tw;iw xg;gpl;L Muha;tNj ,f;fl;Liuapd; Nehf;fkFk;.

epuhkaf;fz;zpapy; mike;j guk;nghUSk; ,iwad;gDk;> ,iwtDk; jhAk;> ,iwad; gdpy; epiy> ,iwad;gdpd; gf;Ftk;> kdj;jpd; ,ay;G> epiyaw;w tho;f;if> ,iwaUs;> ,iwtid milAk; top> Ik;nghwpfspd; ,ope;j epiy> E}ywptpd; gadw;w epiy Mfpa fUj;Jf;fisf; nfhz;l ghly;fspy; jhAkhdtupd; nrhy;> fUj;J> njhlH mfpatw;wpd; jhf;fk; mjpfkhf cs;sd.

guk;nghUSk; ,iwad;gDk;

xU ehop cg;Gk;> xU ehop ePUk; fye;J gpd;dH xU ehop msit ,Ug;gJ Nghy ,iwad;gDk; guk;nghUNshL xd;W gLfpwhd;. cg;gpypUe;J ePiu vt;thW gpupf;f ,ayhNjh mJNghd;Nw flTs; mUs; milag;ngw;w ,iwad;gidg; guk; nghUspypUe;J gpupf;f KbahJ. Fzq;Fb ahH “Kg;gho; va;jpNfhH” vd;W Fwpg;gpL tijj; jhAkhdtH “mapf;fpa guhde;jH” vd;W Rl;LfpwhH.

ehopcg;Gk; ehopmg;Gk; ehopahe; jd;ikKg;

ghnoa;jp dhupw;Nfh gfuha; epuhkaNk.        (ep.f.155)

mg;Gk; cg;Gk; Nghd;w mapf;fguhde;jH jkf;F

xg;Gctik nrhy;yTk; tha;cz;Nlh guhguNk. (g.f.147)

,iwtDk; jhAk;

jhapy;yhg; gps;isapd; ghq;if XusT ehk; mwpe;Jf;nfhs;s KbAk;. Vida tha;g;Gfs; ahitAk; epiw epiyapy; ngw;wpUg;gjw ;fpilapy; jhNahL ,zq;fpapUg;gij milag;ngwhj Foe;ijf;F mitahTk; nghUsw;witfNs. ,iwad;gd; xUtDf;F mUs;jhfk; cUntLf;Fk; nghOJ mtDila kdepiyAk; jhapy;yhf; Foe;ijapd; kdepiyf;F xg;ghdjhfpwJ.

jhapUf;fg; gps;is jsuh njhUNghJk; ePapUf;f ehd;jsu NeNuh epuhkaNk (ep.f.64)

jha;,Ue;Jk; gps;is jsHe;jhw;Nghy; vt;tplj;Jk;

eP,Ue;Jk; ehd; jsHe;J epd;Nwd; guhguNk                          (g.f.349)

epiyapy;yhj cyf Mirfis cjwpj; js;sptpl;Lg; gukDila mUis ehb Ntz;Lthdhfpy; mf;fzNk mtd; mUSf;fg; ghj;jpukhthd; vd;gJ ,t;tpU ghly;fspd; fUj;jhFk;.

,iwad;gdpd; epiy

gpwtpg; ngUq;flypy; mOe;jpf;fplf;fpd;wtH fSila Nghf;Fk; tuTk; (,wg;Gk; gpwg;Gk;) ,iwad;gDf;F Kf;fpakhdit my;y. ,iwtd; Nghf;Ftutw;wtd;. flTs; ehl;lj;jpy; epiyj;jpUg;gtd; kuzkpy;yhg; ngUepiyf;Fj; jfjpAilatd; Mfpwhd;.

MupUe;njd; dhHnghnad; Mtpf; FWe;Jizahk;

NgWngwr; nra;jhw; gpiog;Ngd; epuhkaNk.      (ep.f.32)

MH,Ue;J vd;MHNgha; vd;MHmOJ epd;mUspd;

rPH,Ue;jhy; ca;Ntd; rptNk guhguNk.        (g.f.120)

,t;tpU ghly;fspYk; Fzq;fbahUk; jhAkhdTUk; xNu fUj;ijNa Rl;Lfpd;wdH.

,iwad;gdpd; gf;Ftk;

Fzq;FbahH rupia> fpupia> Nahfk;> Qhdk; Nghd;wtw;iw KiwNa fUk;G> rhW> ghF> fw;fz;L Mfpatw;Wld; xg;Gikg;gLj;JfpwhH. xd;wpypUe;J xd;W gf;Ftg;gLj;JtJ vd;fpwhH.

tpupe;j rupia Kjy; Nktpepd;w nka;Q;Qhdk;

fUk;GKjy; fz;nldTq; fz;Nld; epuhkaNk  (ep.f.165)

fd;dy; jUk; ghfha; fUg;gtl;lha; fw;fz;lha;

,d;dKjha; vd;cs; ,Ue;jha; guhguNk      (g.f.248)

,iwad;gd; milAk; gf;Ftepiy fw;fz;Lf;F xg;ghdJ vd;Dk; fUj;ijNa Fzq;fbahUk;> jhAkhdtUk; nfhz;Ls;sdH.

kdj;jpd; ,ay;G

,ilawhJ gytpjkhd vz;zq;fis nay;yhk; vz;zpf; nfhz;bUg;gJ kdj;jpd; ghq;F. gytpjkhd vz;zq;fSf;F MshFk; NghJ kdk; Jd;gikilfpwJ. kdk; Gz;zhfpwJ. mdhy; flTisg;gw;wpa xNu vz;zk; neQ;rpy; epiyj; jpUf;Fkhfpy; mk;kdpjd; NgW kpfg;gilj;j tdhfpwhd;. flTisg;gw;wpa vz;zk; kl;LNk jq;fis Ml;nfhs;s Ntz;Lk; vd;W Fzq;FbahUk>; jhAkhdtUk; Ntz;Lfpd;wdH.

vz;zhj vz;znky;yhk; vz;zp apile;J kdk;

Gz;zht jq;Nfh GFe;Njd; epuhkaNk         (ep.f.53)

vz;zhj vz;znky;yhk; vz;zpvz;zp VioneQ;rk;

Gz;zhfr; nra;jjpdpg; NghJk; guhguNk.       (g.f.35)

epyaw;w tho;f;if

cz;gJ> cLg;gJ> mzptJ Mfpa nray;fs; QhdpaHfspd; cs;sj;jpy; ve;jtpjkhd tpfhuijAk; cz;L gz;Zt jpy;iy. cyfj;jhH RfNghf tho;f;ifapy; ehl;lk; nfhs;fpd;wdH. Cyf tho;f;if Jd;gj;ijj;j jUk;. MfNt kdk; Nghd Nghf;fpy; tho;tJ epiyaw;wJ vd;w fUj;ijf; Fzq;FbahUk; jhAkhdtUk; Rl;Lfpd;wdH.

jpd;WLj;jpg; Gz;L jpupantdg; ghtpkdr;

rz;b Gusr; rupNah epuhkaNk.              (ep.f.167)

cz;L cLj;Jg; Gz;L ,q;F cyfj;jhH Nghy; jpupAk;

njhz;lH tpis ahl;Nl Rfq;fhz; guhguNk.   (g.f.144)

Fzq;fbahH cyf tho;f;ifia “ghtp kdr;rz;b” vd Fwpg;gpLtijj; jhAkhdtH “tpisahl;L” vd;fpwhH.

,iwaUs;

thd;ntsp me;jkpy;yhjJ. vy;iyaw;wJ. thdpy; VWtjw;fhf E}y;bzp itj;jhy; ePz;L nfhz;Nl NghFk;. mNj nghd;W guk;nghUSk; vy;iyaw;wtd;. vq;Fk; rpiwe;jpUg;gtd;. gukdpd; mUis ehbapUj;jy; Ntz;Lk;. gukdpd; mUs; fpilf;fg;ngw;w ,iwad;gdpd; epiyia E}y; Vzp %yk; thdj;ij vl;Lk; epiyAld; xg;Gikg; gLj;jg;gl;Ls;sJ. Fzq;FbahUk; jhAkhdtUk; “thNdw E}Nyzp” vd;fpd;w ctikiag; gad;gLj;Jfpd;wdH.

thNdw E}Nyzp itj;jhHNghy; cd;dbghy;

ehNdW Ntndd;w ehl;lk; epuhkaNk         (ep.f.197)

E}y;Vzp tpz;Vw E}w;Fg; gUj;jpitg;ghH

Nghy fUtp ed;D}y; Nghjk; guhguNk.       (g.f.186)

,iwtid milAk; top

kdpjdpd; kd czHTfs; kapHg;ghyj;Jf;F xg;ghdJ. Ik;nghwpfspd; %yk; fpilf;fpd;w Gyd; czHTfs; neUg;G Mw;Wf;F  xg;ghdJ. mff;fhuzk; vd;Dk; kd czHitAk;> Gwf;fuzk; vd;Dk; Ik;nghwpfisAk; mlf;fp Ms;fpwtNd ,iwtid milthd; vd;Dk; fUj;ijf; Fzq;fbahUk; jhAkhdtUk; Fwpg;gpLfpd;wdH.

ehNd neUg;ghW elf;Fk; kapHg; ghyKk; ahd;

jhNd naDkwpitj; jhuha; epuhkzNk       (ep.f.180)

VWkapHg;ghyk; czHT ,e;jtpaq;fs; neUg;G

MWvdTk; ed;wha; mwpe;Njd; guhguNk.       (g.f.174)

Ik;nghwpfspd; ,ope;jepiy

Ik;nghwpfisg; gad;gLj;jpNa kdk;> Gj;jp> rpj;jk;> mq;fhuk; vd;Dk; me;jf;fuzq;fs; fPohd nray;fspy; <LgLfpd;wd. MfNt Ik;nghwpfis mlf;fpahs Ntz;Lk;. Ik;nghwpfs; nrayw;W ,Uf;Fk; epiyapy; me;jf; fuzq;fis ,iwtopghl;by; <LgLj;j Ntz;Lk;.

ItHf;F nkd;id alq;fr; rpiwahf;FtJ

cz;Ak; fUizf; fsNjh epuhkaNk.    (ep.f.273)

ItNuhLk; flhky; me;juq;fNrit je;j

nja;t mwpNt rptNk guhguNk.        (g.f.252)

me;jf; fuzq;fisg; guj;ij Nehf;fpr; nrYj;JfpwtNd ,iwaUisg; ngWthd; vd;Dk; fUj;ijNa ,UtUk; Rl;Lfpd;wdH.

E}ywptpd; gadw;w epiy

ehL> kd;dupd; Nfhl;il mfpait ghyupd; kzw;nrhw;Wf;F xg;ghdJ vd;Wk; E}ywpitf; nfhz;L guj;ij mwpe;Jf; nfhs;tJ Vl;LRiuf;fha; Nghd;wJ vd;Wk; Fzq;FbahH Fwpg;gpLfpwhH. E}ywptpdhy; guj;ij mwpe;Jf;nfhs;tJ rpd;dQ;rpwhHfspd; kdr;Nrhw;Wf;F xg;ghdJ vd;fpwhH jhAkhdtH.

ehYjpf;fpYk; tprak; ehl;Lkd;dH Nfhl;ilnay;yhk;

ghyw;kdw; Nrhw;wpd; gbahk; epuhkaNk.         (ep.f.199)

ghl;ilg; gbj;jjdhy; gfHQhd thnddVl;Lr;

Riuf;fha;f; fpay;ghk; epuhkaNk.             (ep.f.200)

rpd;dQ; rpwpahHfs; nra;jkzy; Nrhw;iw xf;Fk;

kd;Dk; fiyQhd khHf;fk; guhguNk.         (g.f.187)

jhAkhdtH xU fz;zpapy; $wpa nra;jpiaf; Fzq;FbahH “,uz;L fz;zpapy;” Fwpg;gpLfpwhH.

KbTiu

kdk; Nghd Nghf;fpy; tho;tJ epiyaw;wJ vd;w fUj;ijf; Fzq;FbahUk; jhAkhdtUk; Rl;bf; fhl;Lfpd;wdH. czHitAk;> Gwf;fuzk; vd;Dk; Ik;nghwpfisAk; mlf;fp Ms;fpwtNd ,iwtid milthd; vd;Dk; fUj;ijf; Fzq;fbahUk; jhAkhdtUk; Fwpg;gpLfpd;wdH. ,t;thW epuhkaf; fz;zpapYs;s ghly;fSk; jhAkhdtupd; guhguf; fz;zpapYs;s rpy ghly;fSk; xg;Gik ciladthff; fhzg;gLfpd;wd. jkpo; rpj;jH kuig gpd;gw;wpNa Fzq;FbahH ghly;fis ghbAs;shH vd;gij ,jd; %yk; mwpe;Jnfhs;s KbfpwJ. NkYk; ,t;tha;T Nahf newpfis mwpe;Jnfhs;Stjw;Fk; kpfTk; gad;gLk; vdyhk;.

 

ghHit E}y;fs;


  1. jhAkhd Rthkpfs;. guhguf; fz;zp (%yKk; ciuAk;)> rFe;jiy epiyak;> gtsf;fhuj; njU> kz;zb. nrd;id>
  2. tbNtY KjypahH.> kh. Fzq;Fb k];jhd; rhfpG ghly;fs; (ciuAld;)> 9> ghujpefH Kjy; njU> jp.efH> nrd;id>
  3. Rg;gpukzpad;.r.> Nt. ,yf;fpa tifAk; tbTk;> cyfj;jkpohuhl;rp epWtdk;> nrd;id> 1984.
  4. gps;is> fh.> R. jkpoH rkak;> rhujh gjpg;gfk;> nrd;id> 2002.

 

To cite this article


Haseena, S. (2021). jhAkhdtH – Fzq;FbahH ghly;fs; – xg;gPl;Lg; ghHitSparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 4(2), 31-35.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial