தர்மசாஸ்திரங்களில் பெண்: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஸ்மிருதி நூல்களை மையப்படுத்திய ஆய்வு
March 31, 2024

கவிஞர் இரா.ரவியின் ஹைக்கூ கவிதைகளில் இயற்கை வருணனைகள்

*kupaNerk;> m.> & **ky;ypfh> r.

*Kidtu; gl;l Ma;thsu;> gjpT vz;:222120140222009> jkpoha;T ikak;> V.gp.rp. kfhyl;Rkp kfspu; fy;Y}up> J}j;Jf;Fb> kNdhd;kzpak; Re;judhu; gy;fiyf;fofk; mq;fPfhuk; ngw;wJ> mgpN\fg;gl;b> jpUney;Ntyp> jkpo;ehL> ,e;jpah.

**newpahsu;  kw;Wk; ,izg;Nguhrpupau;> jkpo;j;Jiw kw;Wk; jkpoha;T ikak;> V.gp.rp. kfhyl;Rkp kfspu; fy;Y}up> J}j;Jf;Fb> jkpo;ehL> ,e;jpah.

 

Ma;Tr;RUf;fk;


,yf;fpaq;fspy; ,aw;if tUzidfs; ,lk; ngWtJ ,ay;G mzpapyf;fzk; $Wk; jz;bayq;fhuk; ,aw;ifiag; Gide;J ghLtJ Fwpj;J ,yf;fzk; tFj;Jr; nrd;Ws;sJ ,aw;if ,dpikahdJ ,d;gk; jUtJ ,iwtd; gilj;j ,izapy;yh Xtpak; ,aw;if ftpijfspy; ,lk;ngWk; ,aw;if tUzidfs; gbg;gjw;Fr; Rit $l;Lfpd;wd ftpQu; ,uh ,utp jkpo; ,yf;fpaj;jpy; gapw;rpAk; gw;Wk; cilatu; mtupd; jdpj; jpwikia ntspgLj;j ty;yd ,aw;if tUzidfs; ,t;tUzidfs; mtupd; ftpijfspy; ,ay;ghf mike;J rpwg;Gr; nra;Js;sd.

fiyr;nrhw;fs;


ftpQu;> ,uh.utp> i`f;$> ftpij> ,aw;if tUzidfs;.

 

ghHit E}y;fs;


i`f;$ Kjw;Nw cyF – ftpQu; ,uh. utp> thdjp gjpg;gfk; 23> jPdjahs njU> jp.efu;> nrd;id> jkpo; ehL> ,e;jpah.

njhy;fhg;gpak; %yKk; fUj;JiuAk; – jkpoz;zy;> nry;yg;gh gjpg;gfk;> 48> jhd Kjyp njU> kJiu> jkpo; ehL.

Mapuk; i`f;$ – ftpQu; ,uh.utp. thdjp gjpg;gfk;> 23 jPdjahs njU> jp.efu;> nrd;id> jkpo; ehL> ,e;jpah.

ntspr;r tpijfs; – ftpQu; ,uh. utp> thdjp gjpg;gfk;> 23 jPdjahs njU> jp.efu;> nrd;id> jkpo; ehL> ,e;jpah. 

ftpaKjk;> ftpQu; uh. utp> thdjp gjpg;gfk;> 23 jPdjahs njU> jp.efu;> nrd;id–17> jkpo; ehL> ,e;jpah.

ghujpjhrd; ghly;fs; – (mofpd; rpupg;G g.37)> jkpo; ehL> ,e;jpah.

i`f;$ cyh – ftpQu; ,uh.utp> thdjp gjpg;gfk;> 23 jPdjahs njU> jp.efu;> nrd;id – 17> jkpo; ehL> ,e;jpah.

 

To cite this article


Mariyaneasam, A. & Mallika, S. (2024). ftpQu; ,uh.utpapd; i`f;$ ftpijfspy; ,aw;if tUzidfs;;;. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 7(1), 30-34.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial