சொல்லடைவும் அகராதியும்
December 31, 2022
பொங்கல் ஒரு வரலாற்றுப் பின்னணி
December 31, 2022

நிலப்பிரபுத்துவத்தில் தமிழிசையின் நிலை

n[d;]p]; Fkhu;> kp.

cjtpg;Nguhrpupau;> gy;fiyf;foff; fy;Y}up> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


,ir kz;NzhLk;> kf;fNshLk;> tho;NthLk; ,ize;jJ vd ,irapay; ty;Yeu;fs; $Wthu;fs;. ,it %d;Wk; cyfshtpa nghJik vd;whYk;> me;je;j gpuNjrq;fs; Clfj; jdpj;Jtk; ngWtijf; fhzKbAk;. me;j tifapy; jkpo; ,irAk; jdf;nfdj; jdpj;Jtj;ijf; nfhz;Ls;sikia ek;khy; czu KbAk;. fhyj;jhy; njhd;ikahd jkpopir ,d;W tof;fpoe;J> ,y;yhky; NghdJ kpfg;ngupa ,og;ghFk;. ,e;j ,irapd; mopT mjNdhL kl;Lk; epd;W tplhky; ,irf; fUtpfisAk;> mjid cUthf;Fk; njhopy; El;gq;fisAk; ek;kpypUe;J md;dpag;gLj;jp tpl;lJ. njhlf;ff; fhyj;jpy; ,aw;ifNahL ,ize;jpUe;j jkpopir fhy khw;wj;jpy; Fwpg;ghf epyg;gpuGj;Jtk; typik ngw;w fhyj;jpy; ,iwtDld; ,izf;fg; ngw;wjhy; Vw;gl;l RUq;fpa ntspg;gug;Gk;> gpw Nkiy ehl;L ,irf;fUtpfspd; tUifahy; Vw;gl;l nry;thf;fpog;Gk; jkpopirapd; tPo;r;rpf;F mbg;gilf; fhuzpfshapd vd;gij ,f;fl;Liu Kd; itf;fpwJ.

fiyr;nrhw;fs;


kpUjq;fk;> njs;Nszk;> KoT> njhz;lfg;giw> jl;ilg;giw.

 

ghHit E}y;fs;


Rg;ukzpad;. r. Nt.> njhy;fhg;gpak; njspTiu> kzpthrfu; gjpg;gfk;> 9/7> rpq;fu; njU> ghupKid> nrd;id 108> 1998> gf;.36.

NkyJ.> gf;. 358.

NkyJ.> gf;. 590.

gpNukh. ,uh.> rq;f ,yf;fpak; GwehD}W> 141> c];khd; rhiy> jp.efu;> nrd;id 017> 1999> gf;. 184

gpNukh. ,uh.> rq;f ,yf;fpak; FWe;njhif> 141> c];khd; rhiy> jp.efu;> nrd;id 017> 1999> gf;. 168.

 

To cite this article


Jencis Kumar, M. (2022). epyg;gpuGj;Jtj;jpy; jkpopirapd; epiy. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 5(4), 6-9.

To View Article

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial