இந்திய மண்ணில் அன்னிவூட்பெஸன்ற் – ஒரு நோக்கு
June 30, 2021
தாயுமானவர் – குணங்குடியார் பாடல்கள் – ஒப்பீட்டுப் பார்வை
June 30, 2021

சங்கத்தமிழரின் உணவும் விருந்தோம்பல் பண்பாடும்

Kj;J,yf;Fkp> f.

,izg;Nguhrpupau;> jkpo;j;Jiw Ma;T ikak;> murpdu; fy;Y}up> rpj;J}u;> ghyf;fhL> Nfush.

Ma;Tr;RUf;fk;


goe;jkpou; tho;T epyk; rhu;e;J mike;jJ. Ie;epytho;Nt Ie;jpizfshf kyu;e;J kzk; gug;gpaJ. ,j;jifa jpiz rhu;e;j tho;tpaiyj; jhd; rq;f ,yf;fpak; fl;likj;Js;sJ. rq;fj; jkpoupd; tho;tpaiy mwpe;Jnfhs;s ekf;Ff; fpilf;Fk; xNu Mjhukhfr; rq;f ,yf;fpaq;fs; tpsq;Ffpd;wd. epyk; rhu;e;J jk; tho;it mikj;Jf;nfhz;l goe;jkpou; me;epyk; rhu;e;j czTg;nghUl;fisNa tho;tpay; Mjhukhff; nfhz;bUe;jij rq;ffy ,yf;fpak; fhl;Lfpd;wJ. gz;ilj;jkpoupd; czTg; gz;ghL rhu;e;j tho;tpaiy tpsf;FtNjhL jkpoupd; tpUe;Njhk;gy; gz;gpidAk; vLj;Jiug;gjhf ,t;tha;Tf; fl;Liu mikfpd;wJ.

fiyr;nrhw;fs;


rq;ffhyk;> rq;f ,yf;fpaq;fs;> czT> Njd;> ,iwr;rp FwpQ;rp> Ky;iy> kUjk;> nea;jy;> tpUe;Njhk;gy;.

 

ghHit E}y;fs;


1.jd;Q;nrad;>r. rq;f ,yf;fpaKk; gz;ghl;Lr; R+oypaYk;> epa+ nrQ;Rtup Gf; `T];> (gp.ypl;)> nrd;id> 2010> g.10.

2.r.Nt.Rg;gpukzpad;> rq;f ,yf;fpak; gj;Jg;ghl;L> kiygLflhk;> nka;ag;gd; gjpg;gfk;> rpjk;guk;> 2009> g.5.

3.kiygLflhk;> 154-155.

4.Iq;FWE}W ghly;> 203.

5.ew;wpiz ghly;> 59.

6.ngUk;ghzhw;Wg;gil> 356-362.

7.ngUk;ghzhw;Wg;gil> 225-226.

8.FWe;njhif ghly;> 238.

9.rpWghzhw;Wg;gil> 194-195.

10.NkyJ> 175-177.

11.GwehD}W ghly;> 169.

12.NkyJ> 399:5.

13.kiygLflhk;> 457-458.

14.NkyJ> 34.

15.NkyJ> 129.

16NkyJ> 172.

17.ew;wpiz> 142.

18.gjpw;Wg;gj;J> 2>1.

19.NkyJ>

20.kiygLflhk;> 168-169.

21.NkyJ> 434-439.

22.NkyJ> 425-426.

23.Myp];>m> gjpw;Wg;gj;J %yKk; ciuAk;> epa+ nrQ;Rtup Gf; `T];> (gp.ypl;)> nrd;id> 2017.

24.ehfu[d;.>tp.> rq;f ,yf;fpak; gj;Jg;ghl;L -2> epa+ nrQ;Rtup Gf; `T];> (gp.ypl;)> nrd;id> 2017.

25.ghy Rg;gpukzpad;>F.>Nt.> ew;wpiz %yKk; ciuAk;> epa+ nrQ;Rtup Gf; `T];> (gp.ypl;)> nrd;id> 2007.

 

To cite this article


Muthulakshmi, G. (2021). rq;fj;jkpoupd; czTk; tpUe;Njhk;gy; gz;ghLk;. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 4(2), 25-30.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial