கேரள – தமிழக மேல்நிலைப்பள்ளி தமிழ்ப் பாடத்திட்டம் – ஓர் ஒப்பீடு
December 31, 2023

தொல்காப்பியம் தமிழ்க்காப்பு இயம் இரண்டாம் வேற்றுமை – ஓர் ஒப்பீடு

[pd;]p> uh.

Kidth; gl;l Ma;thsh;> jkpo;j;Jiw> Nfusg; gy;fiyf;fofk;> fhupatl;lk;> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


ngau; tpidfSf;F ,ilNa epd;W nghUis NtWgLj;jpf;fhl;LtJ Ntw;WikahFk;. fhye;NjhWk; Ntw;Wikfs; gy epiyfspy; khw;wk; ngw;Ws;sd.  ,f;fl;Liu njhy;fhg;gpau; $wpa ,uz;lhk; Ntw;Wik cUG jkpo;f;fhg;G ,aj;jpy; vt;thW khWgl;L mikfpd;wd vd;gij Muha;fpwJ.

fiyr;nrhw;fs;


Ntw;Wik> cUGfs;>  rhu;jy; fd;wy;  

 

ghHit E}y;fs;


fhRkhd;.kp.> jkpo;f; fhg;G ,ak;> khu;j;jhz;lk;> fhRkhd; gjpg;gfk;> 2015.

fpUl;bz%u;j;jp. Nfh> njhy;fhg;gpa Ma;tpd; tuyhW> mt;it mr;Rf;$lk;> nrd;id> 1990.

Nrdhtiuau;. njhy;fhg;gpak;> nrhy;yjpfhuk;> nrd;id> fof ntspaPL> 2005.

jpUQhdrk;ge;jk;. r> njhy;fhg;gpak;> nrhy;yjpfhuk;> jpUitahW> fjpu; gjpg;gfk;> 2013.

jpUQhd rk;ge;jk;. r> ed;D}y;> nrhy;yjpfhuk;> jpUitahW> fjpu; gjpg;gfk;> 2009.

jpUQhdrk;ge;jk;. r> ed;D}y;> vOj;jjpfhuk;> jpUitahW> fjpu; gjpg;gfk;> 2009.

Njtpuh ciu>  njhy;fhg;gpak;> nrhy;yjpfhuk;> nrd;id> ];uP ee;jpdp gjpg;gfk;.

Nty;kapy;. j> ed;D}Yk; gpd;ida ,yf;fz E}y;fSk;> fht;ah gjpg;gfk;> nrd;id> 2010.

 

To cite this article


Jincy, R. (2023). njhy;fhg;gpak; jkpo;f;fhg;G ,ak; ,uz;lhk; Ntw;Wik Xu; xg;gPL;. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 6(4), 35-41.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial