EXAM PHOBIA OF PLUS TWO STUDENTS
December 31, 2023
தொல்காப்பியம் தமிழ்க்காப்பு இயம் இரண்டாம் வேற்றுமை – ஓர் ஒப்பீடு
December 31, 2023

Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies

Volume 6           Issue 4          October – December 2023           Pages 30-34

Nfus – jkpof Nky;epiyg;gs;sp jkpo;g; ghlj;jpl;lk; – Xu; xg;gPL

ghy;uh[;.> uh.

KJKidtu; gl;l Ma;thsu;> jkpo;j;Jiw> Nfusg; gy;fiyf;fofk;> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


jkpo; ghlE}y; Nfus kw;Wk; jkpofj;jpy; vt;thW mike;jpUf;fpwJ vd;gijf; ghu;f;Fk;NghJ fw;wy; vd;Dk; nray; jdp kdpj Nkk;ghl;bw;Fk; r%f eyDf;Fk; mbg;gilahdJ. ,J ,yf;fpa nkhopf; fy;tpf;Fk; nghJthdjhFk;. nkhopf;fy;tp Ritgl mika Ntz;Lk; vd;gJ nghJtpjpahf nrhy;ypDk; mJ kf;fspd; gz;ghL tuyhW rhu;e;j xOf;f tpOkpaq;fspd; Nrh;f;if vd;gij mbehjkhf nfhz;L ,aq;ff;$bajhf mika Ntz;Lk;. ,tw;iw cs; Kfkhf itj;Nj ghlj;jpl;lq;fs; mikf;fg;gLfpd;wd. r%fj;jpd; Njitia czu;e;J Kjd;ikf; fw;wy; milTfs; Jizikf; fw;wy; milTfs; vd $Wfshff; gFf;fg;gl;L mjDld; xd;wpa tpilfis vOg;gp nray;ghLfshf khztu;fsplk;; nfhz;L Nru;f;fpd;wd. ,jd; tpisTfshf jk; r%fj;jpy; Nkk;ghLfis czu;e;J vjpu;fhyj;jpy; fl;likf;fg;gl Ntz;ba $Wfis khztu;fsplk; tsu;g;gNj ghlj;jpl;lq;fshFk;.

fiyr;nrhw;fs;: nts;sk; – jz;zPu;> nts;shik – tptrhak;> rk;rhuk; – ciuahly; gpuhak; – taJ


Kd;Diu

njd;dpe;jpahit nghWj;j mstpy; kpFjpahfj; jkpo; nkhop Ngrg;gLk; khepyq;fshd jkpo;ehL kw;Wk; Nfus Mfpad rpwe;j Kiwapy;           cyFf;Fk;> khzt nry;tq;fSf;Fk; mwpKfg;gLj;Jfpd;wd vd;gij Nfus jkpof Nky;epiyg;gs;sp jkpo; ghlj;jpl;lj;jpd; topahf ed;F mwpa KbfpwJ.

ek; vz;zq;fis gpwUf;F njuptpf;fTk; gpwUila czu;Tfis ehk; Gupe;J nfhs;sTk; cjTtJ nkhopNa MFk.; ehfuPf tsHr;rpf;F Vw;g Ngr;Rtof;F nkhopfnsy;yhk; vOj;J tbtk; ngw;wd. fhyj;jhy; goikahd Mjpfhy kdpjdpd; mw;Gj nkhopahf jkpo;nkhop jpfo;fpd;wJ.

jkpo; nkhopapd; rpwg;G

jpuhtpl nkhop FLk;gj;ijr; rhu;e;j jkpo;nkhop> fhyq;fs; khw;wk; mile;jhYk; cyfpd; fz;lq;fs; gy mope;J ,Ue;jhYk; vd;nwd;Wk; mopahj nry;tkha; tpsq;FfpwJ jkpo;nkhopNa. jkpo; nkhopahdJ jkpo; NgRk; midtUf;Fk; jha;nkhopahf rpwe;J tpsq;FfpwJ. jkpo; nkhopahdJ 2500 Mz;LfSf;Fk; Nky; goik tha;e;j ,yf;fpa kugpid nfhz;Ls;s E}y; vd;W nrhy;yg;gLfpwJ. jkpo; vd;Dk; nrhy;ypd; nghUSf;F ,dpik> vspik> Neu;ik vd;W nghUshFk;. jkpo; nkhopahdJ ,e;jpahtpy; kl;Lky;yhky; gpw ehLfspYk; (,yq;if>rpq;fg;G+u;) Ml;rp nkhopahfTk;> Ngrg;gLk; rpwe;j nkhopahf jkpo; nkhop cs;sJ.

jkpo; ghlj;jpd; Nehf;fk;

fy;tp vd;gJ mwpT NjlYf;fhd gazk; kl;Lky;y@ vjpu;fhy tho;tpw;F mbj;jsk; mikj;jpLk; fdtpd; njhlf;fKk; $l. mNj Nghd;W ghlE}y; vd;gJ khztu;fspd; iffspy; thOk; xU topfhl;b kl;Lky;y@ mLj;j jiyKiw khztu;fspd; rpe;jidg; Nghf;if tbtikj;jpLk; ty;yik nfhz;lJ. ngw;Nwhu; Mrpupau; kw;Wk; khztu;fspd; tz;z fdTfis Fioj;J Xu; Xtpak; jPl;lTk; ghlj;jpl;lk; ,d;wpaikahj xd;whFk;.

 • fw;wy; kddj;jpd;; jpirapy; ,Ue;J khw;wpg; gilg;gpd; ghijapy; gazpf;f itj;jy;.
 • jkpou; jk; njhd;ik> tuyhW gz;ghL kw;Wk; fiy ,yf;fpak; Fwpj;j ngUkpj czh;it khztu;fs; ngWjy;.
 • jd;dk;gpf;ifAld; mwptpay; njhopy;El;gj;ijf; iff;nfhz;L khztu;fs; etPd cyfpy; ntw;wpeil gapy;tij cWjpnra;jy;.
 • mwpTj; Njliy ntWk; Vl;lwpthff; Fiwj;J kjpg;gplhky; mwpTr; rhsukha;g; Gj;jfq;fs; tpupe;J gutp topfhl;Ljy;.
 • Njhy;tp gak; kw;Wk; kd mOj;jj;ij cw;gj;jp nra;Ak; Nju;Tfis cUkhw;wp> fw;wypd; ,dpikia cWjpnra;Ak; jUzkha; mikj;jy;.

GJikahd tbtikg;G Mokhd nghUs; kw;Wk; Foe;ijfspd; cstpay; rhu;e;j mZFKiw vdg; GJikfs; gy jhq;fp epw;ff;$ba ghlj;jpl;lj;ij tbtikj;J Gj;jfq;fshf nfhLg;gNj rpwe;jjhFk;.

Nfus – jkpof Nky;epiyg;gs;sp jkpo;g; ghlj;jpl;lk; Xu; xg;gPL

ghlj;jpl;lk; vd;gJ khztu; kw;Wk; Mrpupau; ,ize;J gzpahw;wf; fw;Wf; nfhs;Sk; mbj;jsj;ijf; Fwpf;fpwJ. ghlj;jpl;lkhdJ khztu;fSf;F eilKiw mwpT> gapw;rpf;fhd mwpT kw;Wk; mtu;fspd; nrhe;j eilKiw kw;Wk; gpwtw;iw tpku;rd Kiwapy; gpujpgypf;Fk; jpwdha;T jpwd; Mfpatw;iw tsu;f;f cjt Ntz;Lk;.

ghlj;jpl;lk; khztr; nry;tq;fis gy epiyfspy; cau;j;jpg; gpbf;f cjTfpd;wJ. me;j tifapy; jkpo;ehl;L ghlj;jpl;lj;jpd; mikg;G Kiwia ghu;f;Fk; NghJ mjd; cz;ikj; jd;ik Gydhfpd;wJ. mwptpay; njhopy; El;gq;fshy; ,e;jpah tsu;r;rpailAk; NghJ xt;nthU gs;sp khztu;fSk; mij czu Ntz;Lk; vd;gjw;fhf gy epiyfspy; (myFfspy;) ghlj;jpl;lq;fis gpupj;Jk;> Nru;j;Jk; njhFj;Jk; mjd; mbg;gilapy; mike;jpUg;gij jkpo;g; ghlj;jpl;lj;ijg; ghu;f;Fk;NghJ mwpaKbfpwJ. khztr; nry;tq;fSf;F Gj;jfq;fs; vd;gJ kjpg;ngz; thq;ff;$ba fUtpahf kl;Lky;yhky; rpe;jidia tsu;f;fTk; (J}z;lTk;)> r%f nray;ghl;by; gq;F nfhs;sTk; Nghl;b Nju;Tfs; kw;Wk; EioTj; Nju;Tfis vspikahf vjpu;nfhs;Sk; tifapy; jw;fhyj; jkpo;g;ghlj;jpl;lk; mike;jpUf;fpwJ. goikiag; Nghw;wp iftplhkYk;> jkpo;ehl;L fyhr;rhu gz;ghLfis kpspu itf;Fk; jy Guhzj; jpUj;jsq;fis milahsg;gLj;jpAk>; nkhopj; Njitapd; ,d;wpaikahikia ,yf;fzk; %ykhfTk; jw;fhy epfo;Tfis fijahfTk;> ehtyhfTk; ghlj;jpl;lj;jpy; cl;gLj;jp rpwg;gpj;J ,Ug;gij ghu;f;f KbfpwJ. ,Ue;jhYk; Nfus jkpof ghlj;jpl;lq;fs; xt;nthd;Wk; khzt nry;tq;fspd; kdepiyiar; r%fj;NjhL tsu;j;Jf; nfhz;L Nghff;$ba R+oy; ,Ue;jhYk; ,uz;L khepyj; jkpo;g; ghlj;jpl;lj;jpYk; rpw;rpy NtWghLfs; epyj;ijg; nghUj;Jk; R+o;epiyfisg; nghUj;Jk; khWgLtij ,f;fl;Liuapd; thapyhf mwpa KbfpwJ.

jkpo;ehl;Lg; jkpo;g;; ghlj;jpl;l mikg;G Kiw

 • jkpo;ehl;Lg; ghlj;jpl;lj;jpy; nra;As;> ciueil> Jizg; ghlk;> ,yf;fzk; Nghd;w epiyfspy; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.
 • kdg;ghlj;jpw;Fk; jkpopw;Fk; (nkhopj;jpwd;) $Ljy; Kf;fpaj;Jtk; nfhLg;gij fhz KbfpwJ.
 • xt;nthU ghlj;jpd; ,WjpapYk; nkhopia Nkk;gLj;jTk;> khztu;fspd; fw;wy; jpwid tsg;gLj;jTk; gy;NtW tpjkhd nray;ghLfisf; fhzKbfpd;wd. mit gpd;tUkhW tiuaWf;fg;gLfpd;wd.
 • EioAk; Kd;
 • ek;ik msg;Nghk;
 • E}y;ntsp
 • fw;git fw;wgpd;
 • njupe;J nfhs;Nthk;
 • njupAkh?
 • nkhopia Ms;Nthk;
 • jkpohf;fk; jUf
 • ,yf;fpa eak; ghuhl;Lf
 • nkhopNahL tpisahL
 • epw;f mjw;Fj; jf
 • gbg;Nghk;> gad;gLj;JNthk;
 • mwpit tpupT nra;
 • ,izaj;jpy; fhz;f
 • ,izar; nray;ghL

(“Fwpg;G” – Nky;epiy ,uz;lhk; Mz;L> gs;spf; fy;tpj;Jiw> nghJj;jkpo;> jkpo;ehL> gf;fk;-18>19>20>21>22.)

Nfusj;jpy; jkpo;g;; ghlj;jpl;l mikg;GKiw

Nfus khepyk; vd;gJ kiyahsj;ij jha;nkhopahff; nfhz;l jkpofj;jpd; mz;ik khepykhFk;. ,q;F jkpofj;ijg; Nghd;W mb Kb khw;wkpy;yhky; fyhr;rhug; gz;ghLfis jhq;fp epw;ff;$ba Vuhskhdg; gFjpfisg; ghu;f;f KbAk;. jkpioj; jha;nkhopahff; nfhz;l kf;fs; jkpio Kjd;ikg;ghlkhfTk;> rpwg;Gg; ghlkhfTk; (Elective) vLj;Jg; gbf;ff; $ba epiy ,q;F ,Uf;fpwJ. me;j tifapy; Nfusj;jpd; jkpo;g; ghlj;jpl;l mikg;GKiw jkpofj;ij xg;Gikr; nra;Ak; NghJ gy epiyfspy; khWgl;L ,Ug;gij fhzKbfpwJ. ,q;Fs;s vOj;jhsu;fs; kw;Wk; ghlj;jpl;lf; FOtpdu; kiyahs ehl;by;  tho;tjhy; jq;fis mwpahkNy kiyahs nkhop; rpy ,lq;fspy; NgRtjw;Fk;> vOJtjw;Fk; gad;gLj;Jfpd;wdH. me;j R+oy; jkpo;g; ghlj;jpYk; Mq;fhq;F rpy ,lq;fspy; gjpthfpapUg;gij ghlGj;jfj;jpd; thapyhfTk>; NkYk; gy epiyfspy; ghlj;jpl;lk; khWgl;L ,Ug;gij fPNo nfhLf;fg;gLfpd;wd.

 • Nfusj; jkpo;g;; ghlj; jpl;lj;jpy;; r%ff; fy;tpf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLg;gjhfTk>; khztu;fspd; kddr;Rikiaf; (kdg;ghlk;) Fiwg;gjhfTk; ,Ug;gijf; fhzKbfpwJ.
 • nkhopf;fyg;G ,Uf;fpwJ. (Nk.,.M-jkpo;-Nfus gf;-11>16)
 • ghlg; Gj;jfj;jpy; cs;s gf;;fq;fspd; vz;zpf;ifia jkpofj;NjhL xg;gpLk; NghJ kpf FiwthfNt cs;sJ. (Rikiaf; Fiwg;gjw;fhf ghlg;Gj;jfj;ij fhyhz;L tiu xU Gj;jfKk;> mjw;F mLj;J xU Gj;jfkhfTk; (ghfk;-1>2) gpupj;Jf; nfhLj;jpUg;gijg; ghu;f;f KbfpwJ.
 • Nfusj;jkpo; vOj;jhsu;fSf;F Kf;fpaj;Jtk; $Ljyhf ,Uf;fpd;wJ.
 • nray;ghLfs; kpfFiwthfTk;> mjpYk; FO nray;ghLfSf;F Kf;fpaj;Jtk; ,Ug;gjhfTk; ghu;f;f KbfpwJ.
 • ,yf;fzq;fspy; njhlu;r;rp xNu ghlj;jpy; Kbahky; mLj;j ghlj;jpw;F ePz;L NghfpwJ.

  Nkdpiy ,uz;lhk; Mz;L jkpo;> Nfusk; (76>40>87)

 • ghlg;Gj;jfj;jpy; mr;Rf; gjpg;ghdhJ rpy ,lq;fspy; ruptu mikahj epiyapy; ,Uf;fpd;wJ.
 • Nfus ghlj;jpl;lj;jpy; kWkyu;r;rp ehafu;fSf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.

ghlj;jpl;lj;jpd; gad;fs;

 1. fhy tiuaiwia epu;zapf;fg; gad;gLfpwJ.
 2. gy;NtW nkhop tbtq;fSf;F kjpg;gspj;jy; kw;Wk; njupe;J nfhs;Sjy;.
 3. Mrpupau;fSf;F topfhl;bahf ,Uf;fpd;wJ kw;Wk; fw;gpf;fg;gLk; jiyg;gpy; Mrpupaupd; ftdj;ijj; jf;f itf;f cjTfpwJ.
 4. tFg;giwapy; fw;wy; kw;Wk; fw;gpj;jy; nray;Kiwia Nkk;gLj;Jtjw;fhd xU Kaw;rp MFk;
 5. khztHfspd; NjHT mr;rj;ijf; ghlj;jpl;lk; Fiwf;fpwJ
 6. khztHfs; nkhopia nrk;ikahf NgRtjw;Fk; vOJtjw;Fk; ghlj;jpl;lk; cjTfpwJ.
 7. Fwpg;gpl;l fhyq;fspy; Njitahd jfty;fis khztHfSf;F Ghpe;J nfhs;tjw;F Vw;g ghlj;jpl;lk; mikfpwJ.

KbTiu

Nfus jkpofj; jkpo;ghlj;jpl;lk; gy;NtW epiyfspy; khWgl;L ,Ue;jhYk; xt;nthUghlj;jpl;lKk; me;je;j khepyq;fspd; Mrpupau; kw;Wk; khztu;fspd; eyd; fUjp mike;J ,Ug;gij fl;Liuapd; topahf ghu;f;f KbfpwJ. NkYk; me;je;j epyq;fspd; fyhr;rhug; gz;ghLfis kw;Wk; Rw;Wyhf;fis Kjd;;ikg;gLj;jp ghlj;jpl;lj;ij mikg;gijg; ghu;f;f KbfpwJ. khztu;fs; nkhop tsu;r;rpapy; cau Ntz;Lk; vd;gjw;fhf gy;NtW jpl;lq;fis me;je;j muR mky;gLj;jp tUtijAk; fhz KbfpwJ.

 

ghHit E}y;fs;


Nf. ,uh. fkyhKUfd; – jkpo; ,yf;fpa tuyhW> nfsuh gjpg;gfk;> 2008.

nghJj;jkpo; Nky;epiyg;gs;sp> gs;spf;fy;tpj;Jiw> jkpo;ehL muR> jkpo;ehL> 2016.

jkpo;g;;ghlE}y;> Nky;epiyg;gs;sp> fy;tpj;Jiw> Nfush muR> khepyf; fy;tpahuha;r;rp kw;Wk; gapw;rp epWtdk;(SCERT), 2018.

jkpo; ,izajsk;

 

To cite this article


Paulraj, R. (2023). Nfus – jkpof Nky;epiyg;gs;sp jkpo;g; ghlj;jpl;lk; Xu; xg;gPL. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 6(4), 30-34.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial