நிலப்பிரபுத்துவத்தில் தமிழிசையின் நிலை
December 31, 2022
தேசோபகாரி இதழில் மருத்துவம்
December 31, 2022

பொங்கல் ஒரு வரலாற்றுப் பின்னணி

khzpf;fuh[;> f.

,izg;Nguhrpupau;> jkpo;j;Jiw> muR kfspu; fy;Y}up> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


jkpo;u;fspd; milahskhfj; jpfOk; nghq;fy; gz;bif ij Kjy; Njjpapy; nfhz;lhlg;gLfpwJ. ,aw;iff;Fk; ciof;Fk; khLfSf;Fk; ed;wp njuptpf;Fk; tifapy; ,t;tpoh nfhz;lhlg;gLfpwJ.gioad fopjYk; Gjpad GFjYk; vd;gjid Nehf;fkhf;f; nfhz;L Kjy; ehs; Nghfp gz;bifahfj; njhlq;fp nghq;fy; >khl;Lg; nghq;fy;> fhZk; nghq;fy;  vd; ehd;F ehl;fs; rpwg;ghfj; jkpou;fs; nfhz;lhLfpd;wdu;. mNjg; Nghy; Mz;L NjhWk; khrp khjk; G+uk; el;rj;jpuk; md;W Nfus kf;fs; jpUtde;jGuj;jpYs;s Mw;Wfhy; gftjp mk;kDf;Fg; ”nghq;fhyh” vd;Dk; ngaupy; nghq;fypl;L topghL nra;fpd;wdu;. mjid tpsf;Fk; tifapy; ,f;fl;Liu mike;Js;sJ.

fiyr;nrhw;fs;


nghq;fhyh> GjpaPL> cj;juhaz fhyk;> jPtf rhe;jp> Neu;r;rp

 

ghHit E}y;fs;


mKjd;> nt. rpW nja;t jpUtpohf;fs;> jQ;rhT+u;> 2009.

fiyf;fsQ;rpak;> njhFjp-2> njhFjp-8> 2000.

rz;KfRe;juk; R.> ehl;LGwj; nja;tq;fs;> 1999.

re;jpud;>  F. kJiu khtl;l ehl;LGwj; nja;tq;fs;> nrd;id> 2005.

rush ,uhrNfhghyd;> fz;zfp topghLk; khupak;kd; topghLk;> 2001.

 

To cite this article


Manickaraj, K. (2022). nghq;fy; xU tuyhw;Wg; gpd;dzp. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 5(4), 10-15.

To View Article

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial