தேசோபகாரி இதழில் மருத்துவம்
December 31, 2022

பெண் ஊர்த் தெய்வத் தோற்றக்கதைகள்

Mde;j ehafp> g.

cjtpg;Nguhrphpah;> muR fiy kw;Wk; mwptpay; fy;Y}up> ehfu;Nfhapy;>  jkpo;ehL> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


,iwtopghL vd;gJ ngUk;ghd;ikahd kf;fspd; tho;tpay; $WfSs; xd;whf ,d;wsTk; ,Ug;gij mwpaKbfpwJ.  ,Ug;gpDk;> mt;topghl;L Kiwfspy; xt;nthU ,dj;J kf;fspilNaAk; ngUk; NtWghL epyTtijAk; fhzKbfpwJ.  jkpoh; my;yhNjhhpd; Mjpf;fk; jkpoh; ehl;by; NfhNyhr;rpajd; tpisthfj; jkpohpd; kuGtop topghl;L Kiwfs; fhye;NjhWk; khw;wq;fSf;F cl;gl;bUg;gpDk; Ch;j;nja;t topghl;L kuG ,d;wsTk; jdpj;jd;ik cilajhfNt cs;sJ vdyhk;. ,aw;if topghL> eLfy;topghL> Fy nja;t topghL> Ch;j;nja;t topghL> ngUe;nja;t topghL vd;w gbepiy khw;wq;fs; jkpohpd; ,iw topghl;by; epfo;e;jpUg;gpDk; mit kuGrhh;e;J ,d;wsTk; njhlug;gLfpd;wd vdyhk;.  Ch;j;nja;tq;fis mjpf Mw;wy; kpf;fth;fshff; fhl;Ltjw;fhf mtw;iwg; ngUe;nja;tq;fspd; mtjhuq;fshf my;yJ cwTKiwahf my;yJ ngUe;nja;tq;fsplkpUe;J tuk; thq;fp tUtdthff; fhl;Lk; tof;fk; ,Ue;jpUf;fpwJ vd;gij tpy;Yg;ghl;L> fzpahd; Ml;lk;> tha;topf;fijfs; %yk; mwpaKbfpwJ. mj;jifa Gidfijfisg; Gwk; js;sptpl;L Mo;Nehf;Fg; ghh;itapy; Ma;T nra;jhy; xt;nthU Ch;j;nja;tj;jpw;Fs;Sk; cz;ikahd tuyhW ,Ug;gij mwpayhk;. me;j tifapy; Ch;j;nja;t thpirapy; ,lk; ngw;wpUf;Fk; ngz; nja;tq;fspd; fijfis epfo;j;Jf; fiyfs; %yk; Ma;T nra;J mtw;Ws; ciwe;jpUf;Fk; gy;NtW mtyr;RitfisAk;> tuyhw;W cz;ikfisAk; ntspf;nfhzUk; Nehf;Fld; mike;Js;sJ ,e;j Ma;Tf;fl;Liu.

fiyr;nrhw;fs;


ngz;> Ch;j; nja;tk;> Njhw;wf;fijfs;

 

ghHit E}y;fs;


gupNkyofu>; c. M> jpUf;Fws;> nka;ag;gd; gjpg;gfk;> nrd;id> ௧௯௯௦.

fOf;fhw khld; fij> Fkud; gjpg;gfk;> ehfu;Nfhapy;> jpUf;Fws;> vz;. 50.

fOf;fhukhld; fij.

NkyJ.>

Njhl;Lf;fhhp mk;kd; fij.

fOf;fhw khld; fij> Fkud; gjpg;gfk;> ehfu;Nfhapy;> 2004.

Nfhkjp ehafk>; jp. rp.> jkpo; tpy;Yg; ghl;Lfs;> g. 61> jkpo;g; gjpg;gfk;> 1>

fhy;tha;f; fiurhiy> f];J}hpgha; efh;> milahW> nrd;id> 600 020.

jpUf;Fws; gupNkyofu;> c. M> jpUf;Fws;> nka;ag;gd; gjpg;gfk;> nrd;id> 1990.

To cite this article


Anantha Nayagi, P. (2022). ngz; Ch;j; nja;tj; Njhw;wf;fijfs;;;. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 5(4), 21-25.

To View Article

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial