பொங்கல் ஒரு வரலாற்றுப் பின்னணி
December 31, 2022
பெண் ஊர்த் தெய்வத் தோற்றக்கதைகள்
December 31, 2022

தேசோபகாரி இதழில் மருத்துவம்

Rgpdh> R. V.

Kidtu; gl;l Ma;thsu;> jkpo;j;Jiw> Nfusg; gy;fiyf;fofk;> jpUtde;jGuk;> fhupatl;lk;> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


NjNrhgfhup ,jo; ,e;jpa tpLjiyf;F Kd;gpUe;J  ,d;Wtiuj; njhlu;e;J ntspte;J nfhz;bUf;Fk; Xu; ,johFk;. mf;fhyj;jpy; kf;fSf;F Vw;gl;l Neha;fisAk; mJ jPu;g;gjw;fhf kUj;Jtu;fs; $wpa MNyhridfisAk; ,t;tpjo;fs; ntspapl;Ls;sd. ,f;fl;Liu mf;fhyj;jpy; ,t;tpjo;fspy; gjpthd Neha;fisAk; Neha;jPu;f;Fk; topKiwfisAk; vLj;Jiuf;fpwJ.

fiyr;nrhw;fs;


NjNrhgfhu;> it#up> KJnkhop. fhyuh typg;G.

 

ghHit E}y;fs;


fhRkhd; kP. Gytu;> jpUf;Fws; njspTiu fhRkhd; gjpg;gfk;> khu;j;jhz;lk;> jkpo;ehL> 2018.

rz;KfNtY. k. rpj;j kUj;Jt Neha;> nfsuh gjpg;gfk;> nrd;id> jkpo;ehL> 2005.

re;jpuh uh[;Nkhfd;> ehybahu; %yKk; ciuAk;> nfsup gjpg;gfk;> jpupr;rp> jkpo;ehL> 1999.

NjNrhgfhup ,jo;fs;> jkpo;ehL> 1981-2000.

GypA+u; Nfrpfd;> GwehD}W %yKk; ciuAk;> nka;ag;gd; gjpg;gfk;> nrd;id> jkpo;ehL> 2019.

 

To cite this article


Subbina, S. A. (2022). NjNrhgfhup ,jopy; kUj;Jtk;;. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 5(4), 16-20.

To View Article

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial