நிலப்பிரபுத்துவத்தில் தமிழிசையின் நிலை
December 31, 2022

சொல்லடைவும் அகராதியும்

n`g;]p Nuh]; Nkup> m.

,izg;Nguhrpupau;> Nfusg; gy;fiyf;fofk;> jpUtde;jGuk;> fhupatl;lk;> jpUtde;jGuk;> Nfush> ,e;jpah.

Ma;Tr;RUf;fk;


nrhw;$Wghl;lha;Nt nrhy;yilthFk;.  nrhy;yilT gy epiyfspy; cUthf;fg;gLfpd;wd. nrhw;fspd; gFjpfisg; gpupj;J  mr;nrhy;ypd; nghUs;>  ,yf;fzf;Fwpg;G> tpidj;jpupG> nrag;gLnghUs; Fd;wpatpid> Fd;whtpid > nghUs; tUkplk;  Mfpatw;iw vLj;Jiug;gJ nrhy;yiltpd; jd;ik MFk;. ,r;nrhy;yilTfs; midj;Jk; KOf;f KOf;f ,yf;fzj;NjhL njhlu;Gilait. ,f;fl;Liu nrhy;yilitAk; mjd; gFjpfisAk; tpsf;fp> Nfusg; gy;fiyf;fofj;jpy; nra;ag;gl;lr; nrhy;yilTfisAk; mit mfuhjpapypUe;J khWgLk; jd;ikfisAk; vLj;Jiuf;fpwJ.

fiyr;nrhw;fs;


nrhy;yilT> nrayp>ngUe;jpl;lk;> Ez;zha;T

 

ghHit E}y;fs;


,isangUkhs;. k. Iq;FW E}W nrhy;yilT> jkpo;j;Jiw ntspaPL> Nfusg; gy;fiyf;fofk;> jpUtde;jGuk;> 1975.

,uh[nuj;jpdk;> Nfusg; gy;fiyf;fofr; nrhy;yilTfs;> mr;Nruh fl;Liu.

fpU\;zhk;ghs;>  FWe;njhifr; nrhy;yilT> jkpo;j;Jiw ntspaPL> Nfusg; gy;fiyf;fofk;> jpUtde;jGuk;> 1974.

Rg;gpukzpak;. t> ma;  GwehD}W nrhy;yilT> jkpo;j;Jiw ntspaPL> Nfusg; gy;fiyf;fofk;> jpUtde;jGuk;> 1972.

jz;lgzp Njrpfu;> rq;f ,yf;fpar; nrhw;fsQ;rpak;> jpUthtLJiw MjPdk;> 1963.

khijad; ng. rq;f ,yf;fpar; nrhy;yilT> jkpo;g;gy;fiyf;fofk>; 2007.

 

To cite this article


Hepsy Rose Mary, A. (2022). nrhy;yilTk; mfuhjpAk;. Sparkling International Journal of Multidisciplinary Research Studies, 5(4), 1-5.

To View Article

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial